Cách thức thâu vào CD:

 

 

Sau khi bạn tồn trử băng giảng vào máy computer của bạn, bạn có thể thâu vào CD để có thể nghe với các loại máy CD/MP3 Player.

Nếu muốn thâu vào CD, máy computer của bạn cần phải có CD-R Writer, và có software để thâu như Easy CD Creator.Cách thức download vào computer của bạn:

 

Nếu bạn muốn tồn trử băng giảng vào máy computer của bạn để có thể nghe sau này mà không cần phải vào mạng lưới Internet, bạn nên làm theo cách thức như sau:

 

1. Chuyển mouse đến bài giảng mà bạn muốn download, nhấn nút bên phải (right-mouse click) cho track information và chọn 'Save Target As...'

2. Chọn directory trong computer của bạn, rồi nhấn nút 'Save'

 

 

 

Where to Find Us:

Sudhana's Sutra Society
12729 Ann Louise

Houston, Tx 77086


Phone: (281) 591-1701

Cell: (713) 344-5779

Email: sudhanasutrasociety@gmail.com