Tiểu sử của Thiện Tài Đồng Tử

 

Hồng Hài Nhi

 

*

 

Thiện Tài Đồng Tử Hồng Hài Nhi, một bậc đại cơ đại trí, đã được Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát điểm hóa và sau đó tiếp tục theo học với năm mươi ba (53) Vị Đại Thiện Trí Thức, nên đã đạt được viên mãn phước trí.

 

Sau khi bị đọa xuống trần, Thiện Tài Đồng Tử đã và đang thực hiện một công đức vô lượng là tiếp thiên điển của Đức Ngọc Hoàng, các Chư Phật cùng các Chư Thiên trên Thượng Giới, Đức Phật Mẫu Quán Thế Âm Thầy của Thiện Tài Đồng Tử, v.v... Thiện Tài Đồng Tử diễn lại bằng phương thức dễ hiểu qua bốn mươi hai (42) quyển thơ kinh để giáo hóa chúng sinh trong thời Mạt Pháp này, hầu thức tỉnh chúng sinh để tránh đi vào đường mê lầm tăm tối và giúp cho linh hồn được trở về cõi Tây Phương Cực Lạc.

 

Hiện thân của Thiện Tài Đồng Tử là Bà Trần Thị Tốt. Ngày 30 tháng 9 năm 1979 là ngày Bà Trần Thị Tốt đã chết một đêm, không còn hiểu biết gì. Sau đó Bà được Phật Tổ Như Lai cho sống lại để giúp tiếp điển những lời giáo hóa của Chư Thiên, Chư Phật ban cho chúng sanh. Đến nay Thiện Tài Đồng Tử đã thực hiện được bốn mươi hai (42) quyển Tân Kinh này.

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTWhere to Find Us:

Sudhana's Sutra Society
12729 Ann Louise

Houston, Tx 77086


Phone: (281) 591-1701

Cell: (713) 344-5779

Email: sudhanasutrasociety@gmail.com